Tag: homestay murah lekir

  • Homestay Hafiy Lekir Manjung Sitiawan Lumut

    Homestay Hafiy Lekir Manjung Sitiawan Lumut

    PENGINAPAN MURAH HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN HOMESTAY HAFIY MANJUNG, LEKIR DAN SITIAWAN ❤️RM170 – 1 MALAM ❤️RM330 – 2 MALAM ❤️RM480 – 3 MALAM ❤️RM620 – 4 MALAM ❤️RM750 – 5 MALAM ❤️RM870 – 6 MALAM ❤️RM980 – 7 MALAM ❤️RM1080 – 8 MALAM ❤️RM1170 – 9 MALAM ❤️RM1200 – 10 MALAM ✅11 MALAM KE…

  • Homestay Hafiy Manjung Lekir Sitiawan

    PENGINAPAN MURAH HARIAN, MINGGUAN DAN BULANAN HOMESTAY HAFIY MANJUNG LEKIR DAN SITIAWAN ❤️RM150 – 1 MALAM ❤️RM290 – 2 MALAM ❤️RM420 – 3 MALAM ❤️RM540 – 4 MALAM ❤️RM650 – 5 MALAM ❤️RM750 – 6 MALAM ❤️RM840 – 7 MALAM ❤️RM920 – 8 MALAM ❤️RM990 – 9 MALAM ❤️RM1050 – 10 MALAM ✅11 MALAM KE…